ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be hard to bear-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be hard to bear, *be hard to bear*,