ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be flurried-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be flurried, *be flurried*,

-be flurried- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky FR:
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush FR:
พรั่นใจ[v. exp.] (phran jai) EN: be flurried FR:
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be flurried-
Back to top