ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be extremely poor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be extremely poor, *be extremely poor*,

-be extremely poor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถังแตก[v.] (thangtaēk) EN: be broke ; be penniless ; be extremely poor FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be extremely poor-
Back to top