ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be evenly matched-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be evenly matched, *be evenly matched*,

-be evenly matched- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วัดวา[v.] (watwā) EN: be equal to ; be on a par ; be evenly matched ; be roughly on the same level FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be evenly matched-
Back to top