ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be due to-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be due to, *be due to*,

-be due to- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้าง[v.] (khāng) EN: owe ; be due to ; be behind FR: devoir
เกิดจาก[v. exp.] (koēt jāk) EN: be caused by ; be due to ; stem from ; arise from ; derive from FR: être causé par ; être dû à ; provenir de ; être provoqué par ; émaner de
ลมเพลมพัด[n.] (lomphēlomph) EN: illness believed to be due to black magic FR:
ติด[v.] (tit) EN: owe ; be owed ; be due to FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be due to-
Back to top