ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be benevolent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be benevolent, *be benevolent*,

-be benevolent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีแก่ใจ[v.] (mīkaējai) EN: be considerate ; be thoughtful ; be benevolent FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be benevolent-
Back to top