ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be able to take-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be able to take, *be able to take*,