ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-at that moment-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น at that moment, *at that moment*,

-at that moment- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัดนั้น[adv.] (bat nan) EN: at that time ; at the time ; at that moment ; then FR:
ขณะนั้น[adv.] (khana nan) EN: at that time ; at that moment ; then FR: à ce moment (là) ; à cette époque (là) ; alors
ทันใด[adv.] (thandai) EN: that very instant ; instantly ; suddenly ; at that moment ; at the same moment ; at once ; promptly ; quickly ; right away ; as soon as FR: sur-le-champ ; sans délai ; hic et nunc (loc. adv.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -at that moment-
Back to top