ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-associate professor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น associate professor, *associate professor*,

-associate professor- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
副教授[fù jiào shòu, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, 副教授] associate professor (university post)

-associate professor- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
准教授;準教授[じゅんきょうじゅ, junkyouju] (n) associate professor
助教諭[じょきょうゆ, jokyouyu] (n) assistant or associate professor

-associate professor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์ประจำ[n. exp.] (ājān prajam) EN: associate professor FR:
รองศาสตราจารย์[n. exp.] (røng sāttrā) EN: associate professor FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -associate professor-
Back to top