ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-as a matter of fact-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น as a matter of fact, *as a matter of fact*,

-as a matter of fact- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because as a matter of fact there's a war on.เพราะว่าคือเรื่องของความคือจริง มีสงครามกับ จากนั้นพี่ชายในสงคราม

-as a matter of fact- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
全く以て[まったくもって, mattakumotte] (exp) as a matter of fact

-as a matter of fact- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact ; de facto ; actually ; in truth ; in reality ; after all FR: en fait ; à vrai dire ; en vérité ; en réalité ; après tout
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement
แท้จริง[conj.] (thaējing) EN: in fact ; as a matter of fact ; in reality ; indeed FR: en fait ; en réalité
ที่จริง[adv.] (thījing ) EN: actually ; in fact ; as a matter of fact FR: en fait ; en réalité ; à vrai dire ; pour tout dire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -as a matter of fact-
Back to top