ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ardently-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ardently, *ardently*,

-ardently- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切に[せつに, setsuni] (adv) eagerly; earnestly; ardently
随喜渇仰[ずいきかっこう, zuikikakkou] (n,vs) worship with adoration; admire ardently

-ardently- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously FR: violemment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ardently-
Back to top