ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-angle of indication-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น angle of indication, *angle of indication*,

-angle of indication- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุมกดลง[n. exp.] (mumkotlong) EN: angle of indication FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -angle of indication-
Back to top