ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-a piece stuck to the cart wheel-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น a piece stuck to the cart wheel, *a piece stuck to the cart wheel*,