ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-โปร่งใส-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น โปร่งใส, *โปร่งใส*,

-โปร่งใส- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In this context they're asking for transparent business practices from the government and the corporations.มันก็แค่ คำเปรียบเทียบ นะ พวกเขา ถามถึง การทำธุรกิจ ด้วยความชัดเจน โปร่งใส ระหว่าง รัฐบาล และ บริษัท ต่างหาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -โปร่งใส-
Back to top