ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-เตี้ย-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เตี้ย, *เตี้ย*,

-เตี้ย- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shout out everything you see about them. Hair color, eye color, tall, short, scars.ค่อยๆเล่าเกี่ยวกับทุกๆอย่างที่ลูกเห็นเบาๆ สีผม สีตา ส่วนสูง เตี้ย แผลเป็น
Um, tall people, short people, fat people, skinny people, black people, brown people, or white people-สูง เตี้ย อ้วน ผิวสี ผิวดำ ผิวน้ำตาล
Okay, well, let's get to work looking for a tall, short, thin, wide dark man, who may or may not be carrying a sword.โอเค เริ่มงานกันเถอะ ไปตามหา ผู้ชายผิวดำ สูง เตี้ย ผอม อ้วน ผู้ซึ่งอาจจะ ถือ หรือไม่ได้ถือ ดาบ
It is 19 feet long, enormous. It is only 50 inches high, long, low and mean.มันยาว 19 ฟุต\ใหญ่มาก และสูงเพียง 50 นิ้ว ยาว เตี้ย และดุ
Was he tall, short, somewhere in between?สูง เตี้ย หรือปานกลาง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -เตี้ย-
Back to top