ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-เชื่อมั่นในตัวเอง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เชื่อมั่นในตัวเอง, *เชื่อมั่นในตัวเอง*,

-เชื่อมั่นในตัวเอง- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Although,I do find it a bit odd that someone so self-assured doesn't want her doctors to find out what's wrong with her.ถึงแม้ว่าผมจะรู้สึกแปลกๆ ที่คนบางคน เชื่อมั่นในตัวเอง จนขนาดที่ไม่อยากให้หมอของเธอหาสาเหตุว่าเธอเป็นอะไร
Now... don't take this the wrong way, but being young and personable, and saying bad words on TV just is not going to cut it right now, trust me.ตอนนี้... อย่าเข้าใจฉันผิดนะ แต่การที่เธอยังเด็ก เชื่อมั่นในตัวเอง และชอบพูดคำหยาบออกทีวี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -เชื่อมั่นในตัวเอง-
Back to top