ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-อย่างถาวร-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น อย่างถาวร, *อย่างถาวร*,

-อย่างถาวร- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm going back to Bangkok for goodฉันจะกลับไปกรุงเทพฯ อย่างถาวร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean permanently -- drop a dime.ฉันหมายถึง อย่างถาวร ตลอดกาล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -อย่างถาวร-
Back to top