ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-หยิ่งยโส-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หยิ่งยโส, *หยิ่งยโส*,

-หยิ่งยโส- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was selfish, arrogant... obsessive.เห็นแก่ตัว, หยิ่งยโส หมกมุ่น
The point I'm trying to make is that I am the most unpleasant, rude, ignorant and all-round obnoxious arsehole that anyone could possibly have the misfortune to meet.ถึงได้สร้างให้สร้างงานสร้างโอกาสให้กับครอบครัวโง่ๆ สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือ ผมเป็นคนที่ นิสัยไม่ดี หยาบคาย หยิ่งยโส และน่ารังเกียจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -หยิ่งยโส-
Back to top