ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ลดตัว-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ลดตัว, *ลดตัว*,

-ลดตัว- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't realize that your son had stooped to dating the help.ฉันไม่ได้ตระหนักเลยว่าลูกชายของคุณ ลดตัว ลงมาเดทกับผู้ หญิงอย่างนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ลดตัว-
Back to top