ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-รูปพรรณ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น รูปพรรณ, *รูปพรรณ*,

-รูปพรรณ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've sent his description to hospital security and dispatch all available agents.เราได้ส่งลักษณะ รูปพรรณ ไปให้ืทาง รปภ.ของโรงพยาบาล และแจ้งข่าว ติดต่อเจ้าหน้าที่ เท่าที่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -รูปพรรณ-
Back to top