ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-รายละเอียด-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น รายละเอียด, *รายละเอียด*,

-รายละเอียด- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every element, the wood, the finish., and all the different aspects are there in the sound.ทุกองค์ประกอบ ทั้งไม้ ผิวของมัน และทุกๆ รายละเอียด ล้วนแฝงอยู่ในเสียงของมัน
Since we're running down details, why don't we circle back on what you saw?ตั้งแต่เราเริ่มเก็บ รายละเอียด ทำไมคุณไม่วนกลับไป ในสิ่งที่คุณเห็นบ้าง?
I just wanted you to know the details I do remember,ผมแ่่ค่อยากให้คุณได้รู้ รายละเอียด ที่ผมต้องจำเอาไว้
I just want you to know the details I do remember, I remember clearly.ผมแ่่ค่อยาก ให้คุณได้รู้ รายละเอียด ที่ผมต้องจำเอาไว้ ผมจดจำได้ชัดเจน
I'd like to get a sense of who you all are.ผมต้องการ รายละเอียด พวกคุณ
An experience rich in detail will generate highly complex patterns in the brain, creating unique shapes that Tononi believes can be measured.ประสบการณ์อันยาวนานใน รายละเอียด จะสร้างรูปแบบที่ซับซ้อนมากใน สมอง การสร้างรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ที่ ทอโนนี เชื่อว่าสามารถวัดได้
Zero movement. Alpha detail, clear to proceed. Over.ศูนย์การเคลื่อนไหว รายละเอียด อัลฟาที่ชัดเจนในการดำเนินการต่อไป เกิน.

-รายละเอียด- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明記[めいき, meiki] Thai: รายละเอียด English: specification (vs)
詳細[しょうさい, shousai] Thai: รายละเอียด English: in detail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -รายละเอียด-
Back to top