ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-รวบรวม-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น รวบรวม, *รวบรวม*,

-รวบรวม- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
編集[へんしゅう, henshuu] Thai: รวบรวม English: compilation
集める[あつめる, atsumeru] Thai: รวบรวม English: to collect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -รวบรวม-
Back to top