ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-มีสติ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มีสติ, *มีสติ*,

-มีสติ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lisbon--sane, not sane... Mnh.ลิสบอน มีสติ หรือเสียสติ หือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -มีสติ-
Back to top