ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-พูดเก่ง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น พูดเก่ง, *พูดเก่ง*,

-พูดเก่ง- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shaw, he may be handsome and worldly and know his way around a menu, but, man, he's stiff as a board.ชอว์อาจจะหล่อ เจ้าสเน่ห์ พูดเก่ง รู้เมนูเลิศรสเป็นอย่างดี แต่พวก!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -พูดเก่ง-
Back to top