ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-พอประมาณ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น พอประมาณ, *พอประมาณ*,

-พอประมาณ- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -พอประมาณ-
Back to top