ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ฝ่าย-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ฝ่าย, *ฝ่าย*,

-ฝาย- ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
weirweir, ฝาย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ฝ่าย-
Back to top