ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-นิ่งเงียบ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นิ่งเงียบ, *นิ่งเงียบ*,

-นิ่งเงียบ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Window of beginning, stillness, new light of the dawnหน้าต่างแห่งชีวิต นิ่งเงียบ ในแสงแรกแห่งรุ่งอรุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -นิ่งเงียบ-
Back to top