ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ถ่อมตน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ถ่อมตน, *ถ่อมตน*,

-ถ่อมตน- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sister Mary Constant, 83 years of quiet, humble nun-like goodness.ซิสเตอร์ แมรี่ คอนแสตน์ อายุ 83 ปี อ่อนน้อม ถ่อมตน ทำแต่ความดีงาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ถ่อมตน-
Back to top