ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ต่อจากนั้น-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ต่อจากนั้น, *ต่อจากนั้น*,

-ต่อจากนั้น- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
* And then it turned into, "Oh, no, what have I done?" ** ต่อจากนั้น โอ้ ฉันทำอะไรไป *
First she'll tell the little lies, then she'll... start brushing off a friend here and there.เริ่มแรกเธอก็จะต้องโกหกนิดหน่อย ต่อจากนั้น แล้วก็ค่อยๆไม่มีเพื่อน
And then... oh, you remember.และ ต่อจากนั้น โอ้ คุณจำมันได้
So I got that, and then, obviously, I have two books here to hunch that up so I can actually see the monitor.เมื่อผมได้จอภาพมาแล้ว ต่อจากนั้น ผมก็ใช้หนังสือสองเล่มมารองข้างไว้ข้างใต้ เพื่อให้จอสูงขึ้น เพื่อผมจะได้สามารถมองเห็นหน้าจอได้ถนัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ต่อจากนั้น-
Back to top