ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ดูหมิ่น-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ดูหมิ่น, *ดูหมิ่น*,

-ดูหมิ่น- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
desecrate(เดส'ซะเครท) vt. ดูหมิ่น (สถานที่เคารพ), See also: desecrater n. ดูdesecrate desecrator n. ดูdesecrate desecration n. ดูdesecrate, Syn. profane ###A. consecrate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ดูหมิ่น-
Back to top