ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ซีด-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ซีด, *ซีด*,

-ซีด- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
pale(เพล) adj. ซีด -v. ทำให้ซีด,ล้อมรั้ว,โอบล้อม,ล้อมรอบ n. ไม้แหลม,ไม้รั้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're looking a little pale, Polack.คุณกำลังมองหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ซีด Polack.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ซีด-
Back to top