ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-จวนเจียน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น จวนเจียน, *จวนเจียน*,

-จวนเจียน- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
almost(แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -จวนเจียน-
Back to top