ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-จริยธรรม-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น จริยธรรม, *จริยธรรม*,

-จริยธรรม- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, moral fiber. Well, that's...อ๋อ จริยธรรม ดีแล้วๆ
There's nothing more boring than a sense of morality, Humphrey.ไม่มีอะไรน่าเบื่อไปกว่าศีลธรรม จริยธรรม ฮัมฟรีย์
Although One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish might be surprisingly applicable.รู้ไหม มีนักปรัชญาชาวเยอรมัน Friedrich Nietzsche เชื่อว่า จริยธรรม คือ
We need to take what's good about Batman and marry it to actual laws and proper ethics and accountability.เราต้องการสิ่งที่ดีของแบทแมน เอามาผนวกกับกฎหมายจริง จริยธรรม และอำนาจหน้าที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -จริยธรรม-
Back to top