ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-คนจน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คนจน, *คนจน*,

-คนจน- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Go on, a poor guy. You can say it.พูดเลย คนจน ผมไม่ถือหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -คนจน-
Back to top