ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-การเพิ่ม-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การเพิ่ม, *การเพิ่ม*,

-การเพิ่ม- ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incrementระยะเริ่มหดรัดตัว, การเพิ่ม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would have insisted on additional security.ฉันคงจะร้องขอให้มี การเพิ่ม รปภ.ไปด้วยแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -การเพิ่ม-
Back to top