ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*yield up*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น yield up, -yield up-

*yield up* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yield up (phrv.) ยอมให้ (บางสิ่ง) กับ Syn. give up
yield up the ghost (idm.) ตาย See also: สูญสิ้น Syn. give up
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
yield upon investmentผลตอบแทนจากการลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *yield up*
Back to top