ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*walk on eggs*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น walk on eggs, -walk on eggs-

*walk on eggs* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
walk on eggs (idm.) ต้องระมัดระวังตัวอย่างมาก
walk on eggs (sl.) ระมัดระวังมาก See also: รอบคอบมาก Syn. walk on thin ice
walk on eggshells (idm.) ระมัดระวังอย่างมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You walk on eggshells, you and the children.คุณระวังตัวสุดๆ ทั้งคุณและลูก
You shouldn't have to walk on eggshells.คุณไม่จำเป็น ต้องพยายามขนาดนั้นหรอกนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *walk on eggs*
Back to top