ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*usher in*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น usher in, -usher in-

*usher in* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
usher in (phrv.) นำเข้ามา See also: พาเข้ามา Syn. show in
usher in (phrv.) เริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This day, we rescue a world from mysticism and tyranny and usher in a future brighter than anything we can imagine.สู่ชัยชนะ ! บทบรรยายโดย ซับนรก
He might be the greatest musher in all of Alaska.เขาอาจจะเป็นนักแข่งรถเลื่อน ที่เก่งที่สุดในอลาสก้า
Will usher in a new level Of security for the republicจะนำมาซึ่งการรักษาความปลอดภัย ระดับใหม่ของสาธารณรัฐ
"A child born of human and spirit will usher in the end of times."เด็กที่เกิดขึ้นมาจากมนุษย์กับวิญญาณ จะบังเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของเวลา
To assist me in an experimental procedure of my own devising which, when perfected, I expect to usher in a new era in the humane treatment of lunacy.ช่วยผมทดลองอุปกรณ์ที่ผมคิดค้น เมื่อมันสมบูรณ์ หวังว่ามันจะนำไปสู่ ยุคใหม่ของการรักษาโรคบ้าของคน
Today, we usher in a new day.วันนี้เรานำในวันใหม่

*usher in* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P)
招じ入れる;請じ入れる[しょうじいれる, shoujiireru] (v1,vt) to invite or usher in
迎え入れる[むかえいれる, mukaeireru] (v1,vt) to show in; to usher in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *usher in*
Back to top