ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unit of measurement equal to the length of the phalanx of the middle finger*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unit of measurement equal to the length of the phalanx of the middle finger, -unit of measurement equal to the length of the phalanx of the middle finger-