ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unbelieved*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unbelieved, -unbelieved-

*unbelieved* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbelieved (adj.) ซึ่งเป็นไปไม่ได้ See also: ซึ่งไม่มีทาง, ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น Syn. miraculous Ops. possible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unbelieved*
Back to top