ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*treat as an equal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น treat as an equal, -treat as an equal-