ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*training school*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น training school, -training school-

*training school* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
training school (n.) โรงเรียนสอนศาสนา See also: โรงเรียนสตรี (คำเก่า)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรงเรียนอาชีวศึกษา (n.) vocational training school

*training school* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公民学校[こうみんがっこう, koumingakkou] (n) citizenship training school

*training school* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร[org.] (Rōngrīen Ch) EN: Military Technical Training School (MTTS) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *training school*
Back to top