ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*trade name*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น trade name, -trade name-

*trade name* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trade name (n.) ชื่อทางการค้า
English-Thai: HOPE Dictionary
trade namen. ชื่อการค้า,ชื่อสินค้า,ชื่อร้านค้า
English-Thai: Nontri Dictionary
TRADE trade name(n) ชื่อสินค้า,ชื่อการค้า,ชื่อร้านค้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trade nameชื่อทางการค้า, ยี่ห้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
BST trade name Posilac is being used in more than a quarter of the dairy herds in the United States according to Monsanto.ตามข้อมูลของมอนซานโต (ข่าวไอทีเอ็น อังกฤษ) BST หรือที่มีชื่อการค้าว่า โพซิแลค เป็นฮอร์โมนที่ใช้ใน การเลี้ยงวัวโคนมถึงหนึ่งในสี่ของสหรัฐอเมริกา
trade name: Casino Royale.ยี่ห้อ "คาสิโน รอยัล"
Can we trade names?เราแลกชื่อกันเอามั้ย?

*trade name* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扶他林[fú tā lín, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄣˊ, 扶他林] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer
服他灵[fú tā líng, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄥˊ, 服他灵 / 服他靈] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called 扶他林

*trade name* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่อทางการค้า[n. exp.] (cheū thāng ) EN: trade name ; trademark FR: nom commercial [m]
ชื่อตราสินค้า[n. exp.] (cheū trā si) EN: brand name ; trade name FR: nom de marque [m]
ตราสินค้า[n. exp.] (trā sinkhā) EN: brand ; brand name ; trade name FR: marque [f]
ยี่ห้อ[n.] (yīhø) EN: brand name ; trademark ; trade name ; marque ; brand FR: marque déposée [f] ; marque de fabrique [f] ; marque de commerce [f] ; marque commerciale [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *trade name*
Back to top