ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*tide over*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tide over, -tide over-

*tide over* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tide over (phrv.) ช่วยให้พ้นความยุ่งยาก / ความยากลำบาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลอดรอดฝั่ง (adv.) tide over See also: pull through, through obstacles, through the end, safe and sound, thoroughly clear

*tide over* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗り切る[のりきる, norikiru] (v5r,vi) to weather; to get over; to tide over; to overcome; to get through; to ride across; to sail across
切り抜ける;切抜ける[きりぬける, kirinukeru] (v1,vt) to cut one's way through; to tide over; to struggle through; to get over

*tide over* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตลอดรอดฝั่ง[adv.] (taløtrøtfan) EN: tide over ; pull through ; through obstacles ; through the end ; safe and sound ; thoroughly clear FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *tide over*
Back to top