ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*thrust forward*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น thrust forward, -thrust forward-

*thrust forward* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thrust forward (phrv.) ดันไปข้างหน้า See also: ผลักไปข้างหน้า Syn. press forward, push forward
thrust forward (phrv.) ทำให้เด่น See also: ทำให้เป็นจุดเด่น Syn. push forward, push oneself
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's holding it will be thrust forward,ที่ควบคุมเครื่องอยู่ จะดันออก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *thrust forward*
Back to top