ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*thriving*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น thriving, -thriving-

*thriving* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thriving (adj.) ซึ่งเจริญรุ่งเรือง See also: เฟื่องฟู, มั่งคั่ง Syn. prospering
thriving (adj.) ก้าวหน้า See also: เฟื่องฟู Syn. developing
thriving (adj.) มีผลสำเร็จ See also: ประสบผลสำเร็จ, ประสบชัยชนะ Syn. flourishing, prosperous, victorious

*thriving* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兴旺[xīng wàng, ㄒㄧㄥ ㄨㄤˋ, 兴旺 / 興旺] prosperous; thriving; to prosper; to flourish
生意兴隆[shēng yì xīng lóng, ㄕㄥ ㄧˋ ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, 生意兴隆 / 生意興隆] thriving and prosperous business or trade
兴隆[xīng lóng, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, 兴隆 / 興隆] prosperous; thriving; flourishing
茁壯[zhuó zhuàng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤˋ, 茁壯] sturdy; thriving; vigorous; robust; flourishing

*thriving* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
商売繁盛[しょうばいはんじょう, shoubaihanjou] (n,vs) thriving (prosperous) business; rush of business
繁栄[はんえい, han'ei] (n,vs) prospering; prosperity; thriving; flourishing; (P)
繁盛(P);繁昌[はんじょう, hanjou] (n,vs) prosperity; flourishing; thriving; (P)
隆々;隆隆[りゅうりゅう, ryuuryuu] (adj-t,adv-to) prosperous; flourishing; thriving; muscular; brawny

*thriving* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟื่องฟู[adj.] (feuangfū) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing FR: prospère ; florissant
ฟูเฟื่อง[adj.] (fūfeuang) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing FR: prospère ; florissant
รุ่งเรือง[adj.] (rungreūang) EN: brilliant ; glorious ; prosperous ; flourishing ; thriving FR: prospère ; glorieux ; glorieuse [f] ; florissant
ไสว[adj.] (sawai) EN: prosperous ; flourishing ; thriving ; luxuriant ; plentiful FR: florissant ; prospère

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *thriving*
Back to top