ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*think highly of oneself*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น think highly of oneself, -think highly of oneself-

*think highly of oneself* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉がる[えらがる, eragaru] (v5r,vi) to be conceited; to think highly of oneself

*think highly of oneself* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride FR:
หยิ่งยโส[v.] (yingyasō) EN: be self-important ; think highly of oneself FR: se surestimer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *think highly of oneself*
Back to top