ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*the dregs*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น the dregs, -the dregs-