ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*the accused*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น the accused, -the accused-

*the accused* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
the accused (n.) ผู้ต้องสงสัย See also: ผู้ถูกกล่าวหา, ผู้ถูกสงสัย, จำเลย Syn. defendant
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จารีตนครบาล (n.) to investigate by torturing the accused

*the accused* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
刑事被告[けいじひこく, keijihikoku] (n) the accused
被告[ひこく, hikoku] (n) defendant; the accused; (P)

*the accused* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำเลยให้การปฏิเสธ[n. exp.] (jamloēi hai) EN: the accused denied everything FR:
ซ้อมผู้ต้องหา[v. exp.] (søm phūtǿng) EN: give a prisoner the third degree ; beat up the accused FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *the accused*
Back to top