ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*talkativeness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น talkativeness, -talkativeness-

*talkativeness* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冗舌;饒舌[じょうぜつ, jouzetsu] (adj-na,n) garrulity; loquacity; talkativeness
多弁[たべん, taben] (adj-na,n,adj-no) talkativeness; verbosity
多言[たげん, tagen] (n,vs) talkativeness; verbosity; garrulity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *talkativeness*
Back to top